ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nếu bạn có tin tức thời sự nóng cần phản ánh trực tiếp, vui lòng liên lạc qua số điện thoại nóng sau:

(HCM) 0908 010 409

Chú ý: Nếu không liên lạc được hoặc thông tin không gấp, bạn cũng có thể gửi thông tin qua địa chỉ email tòa soạn tại anhtuan.nguyen@nkl.vn

Thông tin quảng cáo: nếu bạn cần liên hệ về các vấn đề liên quan đến quảng cáo trên trang,nhấn vào đây