Đế đấu dây (Termnial) Các loại

Đế đấu dây (Termnial) Các loại

Terminal 3 pha trực tiếp
Terminal 3 pha trực tiếp

Giá: Liên hệ

Terminal 3 pha_gián tiếp
Terminal 3 pha_gián tiếp

Giá: Liên hệ

Terminal 40A-120A
Terminal 40A-120A

Giá: Liên hệ

terminal 20A-80A
terminal 20A-80A

Giá: Liên hệ